Terminy przedawnienia

Terminiy przedawnienia roszczeń windykacyjnych:

Sześciomiesięczny okres przedawnienia – roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom, którzy uczestniczyli w przewozie przesyłki licząc od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo. Roszczenia przysługujące spedytorowi przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, którymi się posługiwał przy przewozie przesyłki, licząc od dnia kiedy spedytor naprawił szkodę, albo od dnia kiedy wytoczono przeciwko niemu powództwo /przepis ten stosuje się odpowiednio do wymienionych roszczeń między osobami, którymi spedytor posługiwał się się przy przewozie przesyłki. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu licząc od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie

Roczny okres przedawnienia – roszczenia z faktur za usługi transportowe. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie prawa przewozowego lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji. Przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.

Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty. Bieg przedawnienia zawiesza się, (ale nie przerywa) na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Dwuletni okres przedawnienia – roszczenia wynikające z faktur w zakresie sprzedaży związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę sprzedającego, roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki;

Trzyletni okres przedawnienia – roszczenia okresowe, np. z tytułu umowy najmu, świadczenia usług abonenckich (telefonia komórkowa, monitoring płatna telewizja, itp.), gdzie, w trakcie trwania umowy dłużnik obowiązany był do okresowego uiszczania opłat określonych w umowie, pożyczki udzielane przez osoby fizyczne czy prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

Pięcioletni okres przedawnienia -roszczenia z tytułu zobowiązania spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby, licząc od dnia wymagalności zapisu

Dziesięcioletni okres przedawnienia – z tytułu pozostałych pożyczek (za wyjątkiem pożyczek udzielonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), bankowe tytuły egzekucyjne z klauzulą wykonalności, roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika z winy umyślnej.

Nie zwlekaj ze zleceniem sprawy aż DŁUŻNIK ucieknie z majątkiem.

Czas to pieniądz !

 

Więcej informacji na stronie:   www.windykacje.pro