Szkody na osobie Odszkodowanie

Szkody osobowe – wypadki drogowe – wypadki przy pracy – błąd lekarza Szkody na osobie Odszkodowanie :

Szkody na osobie Odszkodowanie POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH – BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH !

ZGŁOŚ WYPADEK – KLIKNIJ TUTAJ !

SZKODA OSOBOWA

Zawiadomienie o szkodzie jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

O wypadku należy powiadomić T.U. jak najszybciej. Czasem nie jest to możliwe bezpośrednio po nim. We wniosku należy uwzględnić informacje dotyczące okresu leczenia, jego przebiegu , odniesiony uszczerbek na zdrowiu, dalszą zdolność do wykonywania zawodu i dołączyć dokumentację medyczną. Szkody na osobie Odszkodowanie

Procedura likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie jej zgłoszenia.

T. U. zobowiązane jest w ciągu 7 dni podjąć czynności likwidacyjne. Ubezpieczony zaś nie powinien przez ten czas zmieniać stanu faktycznego. T.U. ustala przyczynę szkody i zasadność roszczenia o odszkodowanie. Ubezpieczony musi dostarczyć dokumenty wymagane przez T.U. np. protokół policyjny. Termin likwidacji i wypłaty odszkodowania to 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie terminu likwidacji pozwala na dochodzenie odsetek ustawowych za zwłokę w wyplacie odszkodowania.

RENTA NA ZWIĘKSZONE POTRZEBY

Obrażenia ciała, trwały rozstrój zdrowia, których doznała osoba poszkodowana w wypadku powodują zwiększone potrzeby. Są to potrzeby związane z utrzymaniem jej stanu zdrowia oraz opieką nad poszkodowanym, do pokrycia których zobowiązany jest sprawca szkody (T.U. Sprawcy). Dla wykazania uprawnienia do tego typu renty wystarczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (opinii) wskazującego zakres zwiększonych potrzeb i prawdopodobny czas w jakich będą one występowały. Renta ta może mieć charakter czasowy lub stały Szkody na osobie Odszkodowanie

RENTA UZUPEŁNIAJĄCA

Na skutek następstw powypadkowych poszkodowany może utracić zdolność do pracy zarobkowej (okresowo lub na stałe). W przypadku utraty czasowej, wystąp o pokrycie powstałej straty. Natomiast w przypadku utraty stałej z roszczeniem rentowym. Przy rozpatrywaniu roszczenia  należy ustalić, w jakim zakresie osoba poszkodowana rzeczywiście utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Oceny dokonuje się po zakończeniu leczenia  Ustalenie wysokości renty jest stosunkowo proste, gdyż polega na matematycznym zróżnicowaniu dochodów osiąganych przed wypadkiem z dochodami powypadkowymi.

RENTA ALIMENTACYJNA

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Szkody na osobie Odszkodowanie

WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA Z OC Szkody na osobie Odszkodowanie

Osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, Sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę. Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Obejmuje wszystkie cierpienia doznane przez poszkodowanego, a także te, które będzie odczuwać w przyszłości. Jest świadczeniem osobistym tzn. przynależne jest poszkodowanemu.

Przy określaniu zadośćuczynienia, należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości. Są to: stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (kalectwo, oszpecenie), długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji (bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne), wiek i płeć poszkodowanego, poczucie bezradności życiowej jego widoki i możliwości w przyszłości (niemożność wykonywania zawodu, uprawiania sportu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci) a także aktualną stopę życiową społeczeństwa na terenie w którym zamieszkuje poszkodowany.

STOSOWNE ODSZKODOWANIE:

Jest świadczeniem należnym w przypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Odszkodowanie wypłacane jest  jednorazowo najbliższym osobom zmarłego. Wśród tych osób są także: konkubent, rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo poszkodowanego. Szkody na osobie Odszkodowanie

KOSZTY ZWIĄZANE Z LECZENIEM

Środki na leczenie można otrzymać zaliczkowo, a także po zakończeniu leczenia. Trzeba je udokumentować. Zbieraj zatem wszystkie rachunki, paragony związane z poniesionymi kosztami.

T.U. zwróci Ci za: koszty wizyt, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, transportu poszkodowanego, koniecznej opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY OSOBOWE Z OC

– odszkodowania za szkody osobowe wyrządzone przez kierującego pojazdem posiadaczowi pojazdu

(np. kierujący sąsiad, kolega wyrządzi szkodę właścicielowi – posiadaczowi, właścicielowi pojazdu). Posiadaczowi (np. właścicielowi) samochodu, który doznał w wyniku jego ruchu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (czyli po jego stronie wystąpiła szkoda osobowa) spowodowanego przez kierowcę (np. kierującego pojazdem sąsiada, kolegę) należy się odszkodowanie z jego własnego (czyli właściciela) ubezpieczenia OC.

– odszkodowania za szkody osobowe wyrządzone przez kierującego pojazdem małżonka, drugiemu małżonkowi

Szkody osobowe wyrządzone sobie nawzajem przez współposiadaczy pojazdu, których pojazd objęty jest małżeńską wspólnością ustawową. Zakres wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, który ogranicza odpowiedzialność TU wyłącznie w przypadkach szkód w mieniu, nie zwalnia TU z obowiązku zapłaty odszkodowania gdy dojdzie do powstania szkody osobowej, za którą odpowiedzialny jest posiadacz pojazdu lub kierujący. Należy przyjąć, iż istnieje taka odpowiedzialność z ubezpieczenia OC.

Dodatkowo, regulacje prawa Unii Europejskiej, wyraźne określają zasady odpowiedzialności TU w zakresie ww. szkód. Członkowie rodziny ubezpieczającego lub kierowcy lub każdej innej osoby, która ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę objętą ubezpieczeniem nie mogą być wyłączeni, ze względu na ten związek pokrewieństwa, z możliwości skorzystania z ubezpieczenia w przypadku szkód na osobie.

Z tych dwóch zasadniczych względów istnieje odpowiedzialność z ubezpieczenia OC współmałżonków wobec siebie będących jednocześnie współposiadaczami pojazdu.

– odszkodowania za szkody osobowe wyrządzone przez kierującego pojazdem jego dzieciom

Jeżeli w następstwie wypadku zawinionego przez kierowcę, śmierć poza nim poniosła osoba mu najbliższa, to pośrednio poszkodowane osoby najbliższe kierowcy (małoletnie dzieci) nie są wyłączone z kręgu osób trzecich. Odpowiedzialność sprawcy za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, w sytuacji gdy sprawcę i poszkodowanego łączą bliskie stosunki rodzinne, kształtuje się identycznie jak w innych przypadkach.