Renta po wypadku Odszkodowanie

RENTA POWYPADKOWA

Renta po wypadku Odszkodowanie. Dla osób poszkodowanych w wypadkach (poszkodowani w wypadku oraz rodziny zmarłych w wypadku) lub na skutek błędu lekarza możemy uzyskać od zobowiązanego do naprawienia szkody RENTĘ.

Renta po wypadku Odszkodowanie – RENTA NA ZWIĘKSZONE POTRZEBY

Obrażenia ciała, trwały rozstrój zdrowia, których doznała osoba poszkodowana w wypadku powodują zwiększone potrzeby. Są to potrzeby związane z utrzymaniem jej stanu zdrowia oraz opieką nad poszkodowanym, do pokrycia których zobowiązany jest sprawca szkody (T.U. Sprawcy). Dla wykazania uprawnienia do tego typu renty wystarczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (opinii) wskazującego zakres zwiększonych potrzeb i prawdopodobny czas w jakich będą one występowały. Renta ta może mieć charakter czasowy lub stały.

RENTA UZUPEŁNIAJĄCA

Na skutek następstw powypadkowych poszkodowany może utracić zdolność do pracy zarobkowej (okresowo lub na stałe). W przypadku utraty czasowej, wystąp o pokrycie powstałej straty. Natomiast w przypadku utraty stałej z roszczeniem rentowym. Przy rozpatrywaniu roszczenia należy ustalić, w jakim zakresie osoba poszkodowana rzeczywiście utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Oceny dokonuje się po zakończeniu leczenia. Ustalenie wysokości renty jest stosunkowo proste, gdyż polega na matematycznym zróżnicowaniu dochodów osiąganych przed wypadkiem z dochodami powypadkowymi.

Renta po wypadku Odszkodowanie – RENTA ALIMENTACYJNA

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Renta po wypadku Odszkodowanie