Odszkodowanie Szkody OC AC

Odszkodowanie Szkody OC AC za Szkody komunikacyjne OC, AC

UBEZPIECZENIE OC

Odszkodowanie Szkody OC AC. Ubezpieczenie OC chroni nas przed bezprawnym działaniem sprawcy, które doprowadza do szkody rzeczowej (majątkowej) lub osobowej, w związku z ruchem pojazdu. Pokryje ono szkody wyrządzone przez każdego kierującego pojazdem (właściciela pojazdu, jego żonę, brata. Oczywiście pokryje też szkody dokonane przez złodzieja, który ukradł samochód i wyrządził podczas ucieczki szkodę. Skutkiem może być utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym także utracone korzyści.

Odszkodowanie jest wypłacane po ustaleniu odpowiedzialności cywilnej kierującego pojazdem, na zasadzie:

RYZYKA które nakłada z góry na kierującego odpowiedzialność tytułem wprowadzenia pojazdu do ruchu. Poszkodowany nie musi wykazywać winy po stronie sprawcy, musi jedynie ukazać, że szkoda, której doznał pozostaje w związku z ruchem pojazdu. Odszkodowanie Szkody OC AC.

WINY, którą należy udowodnić za pomocą dowodów. Udowodnimy że sprawca ponosi winę za powstałe zdarzenie szkodowe swoim bezprawnym zaniechaniem lub działaniem.

UBEZPIECZENIE AC Odszkodowanie Szkody OC AC

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które zawieramy poprzez podpisanie umowy z agentem T.U. Dowodem ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa.

Zawarcie umowy oznacza zaakceptowanie warunków umowy, jakie dane T.U. określiło w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdówOkreślają one przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, wyłączenia. Oczywiście podają też sposób zawierania umowy, zakres i czas trwania odpowiedzialności T.U. Na koniec określaj prawa i obowiązki stron umowy a także sposób ustalania odszkodowań. Odszkodowanie Szkody OC AC.

Umowę ubezpieczenia zawieramy na podstawie pisemnego wniosku. Zawiera on wiele pytań dotyczących samego pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieżą. Oczywiście pytania dotycz też miejsca i sposobu użytkowania. Ubezpieczyciel dopyta także o obecnego i poprzednich właścicieli. Przede wszystkim zwróci uwagę na przebieg ubezpieczenia określając ryzyko. Warto rzetelnie na nie odpowiedzieć. Wszelkie niezgodności, jakie zostaną później ujawnione, zakład ubezpieczeń wykorzysta przeciwko ubezpieczającemu. Wykorzysta je i odmówi wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie Szkody OC AC Kancelaria Expert.

SZKODA CAŁKOWITA Odszkodowanie Szkody OC AC

Zgodnie z Art. 363 § 1 K.C.- jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla T.U. nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Odszkodowanie Szkody OC AC.

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2006r. składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej (sygn. akt III CZP 76/05). Sąd Najwyższy stwierdził, iż za utrwalony należy uznać pogląd. Dopóki koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nie przewyższa jego wartości sprzed wypadku nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1.

Oznacza to, że dopóki koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu w dniu szkody, szkoda całkowita nie występuje. Jedynym wyjątkiem są szkody z AC, gdzie likwidacja jako tzw. szkoda całkowita jest definiowana w ogólnych warunkach AC.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW SZKODY POSZKODOWANEMU Odszkodowanie Szkody OC AC

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 143 poz. 1204) art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.  “Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty. S to dokumenty które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń i wysokości odszkodowania lub świadczenia. Osoby te maja prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych. Oczywiście sposób udostępniania akt szkodowych nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób. Odszkodowanie Szkody OC AC Kancelaria Expert Radom.

TERMIN LIKWIDACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA Odszkodowanie Szkody OC AC

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) – T. U. jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni. Oczywiście licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z ust. 2 powołanego art. gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności T. U. albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.  Przekroczenie terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku. Gdy stwierdzenie odpowiedzialności T. U. lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Jednak bezsporną część odszkodowania T. U. jest zobowiązane wypłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Odszkodowanie Szkody OC AC

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, (art. 817 KC) – jeżeli nie umówiono się inaczej, T. U. obowiązane jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Zgodnie z § 2, gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności T. U. albo wysokości świadczenia. Świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Odszkodowanie Szkody OC AC

ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU

Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, kwota odszkodowania zawiera zarówno koszt naprawy pojazdu jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu.

Jeżeli w kolizji pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości handlowej, poszkodowany wystpi do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Odszkodowanie Szkody OC AC

CZĘŚCI ORYGINALNE CZY ZAMIENNIKI Odszkodowanie Szkody OC AC

Poszkodowany decyduje o naprawie pojazdu częściami oryginalnymi. Jego prawo wynika z zasady pełnego odszkodowania zawartej w art. 361 § 2 K.C. a także stosownie do art. 363 § 2 k.c. prawem do posiadania pojazdu o częściach identycznych z uszkodzonymi, a nie wyborem wykraczającym poza obowiązek odszkodowawczy.

ODSZKODOWANIE ZA POJAZD ZASTĘPCZY W PRZYPADKU SZKODY Z OC

Zgodnie z art. 361 § 2 KC – naprawienie szkody obejmuje (w granicach normalnego związku przyczynowego) straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za:

– utracone korzyści – szkoda taka zaistnieje np. w przypadku, gdy poszkodowany, którego pojazd uległ uszkodzeniu nie mógł wykonać usługi, za którą przysługiwałoby mu wynagrodzenie;

– stratę rzeczywistą – poniesione koszty, w sytuacji gdy poszkodowany był zmuszony do najmu pojazdu zastępczego, gdyż wskutek wypadku zawinionego przez innego kierowcę, nie mógł użytkować własnego pojazdu. Odszkodowanie Szkody OC AC

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY DRÓG Odszkodowanie Szkody OC AC

Zarządca drogi odpowiada zarówno za:

– szkody rzeczowe – wszelkiego rodzaju uszczerbek, jakiego doznaje poszkodowany w swoim majątku (np. zwrot kosztów naprawy pojazdu)

– szkody osobowe – ściśle powiązane z osobą poszkodowaną, a więc będące następstwem naruszenia dóbr osobistych, lecz również powiązanych z nimi kosztów majątkowych (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji).

VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Uchwałą siedmiu sędziów z dnia 17 maja 2007 r. sygn. III CZP 150/06 Sąd Najwyższy stwierdza, iż odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu ustalone według cen części zamiennych i usług obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego. Odszkodowanie Szkody OC AC

W praktyce oznacza to, że w przypadku szkody OC, odszkodowanie należne poszkodowanemu musi być wypłacone w kwocie brutto, bez względu na to czy naprawa została udokumentowana oraz bez względu na to czy została w ogóle wykonana.

ODSZKODOWANIE – ZWROT KOSZTÓW HOLOWANIA Z OC

Zgodnie z art. 361 § 2 KC – naprawienie szkody obejmuje – w granicach normalnego związku przyczynowego – straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Koszty, które poszkodowany poniósł z tytułu holowania pojazdu są uszczerbkiem majątkowym, powodującym uszczerbek w majątku poszkodowanego.

Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, zwrot kwoty, którą musiał wydać na holowanie pojazdu do warsztatu (miejsca zamieszkania).

 ODSZKODOWANIE – ZWROT KOSZTÓW ZA BADANIA TECHNICZNE

Poszkodowanemu przysługuje zwrot kwoty, którą musiał wydać na dodatkowe badania techniczne, tym bardziej, że jest to obowiązek nałożony na poszkodowanego aktem powszechnie obowiązującego prawa. Pozostaje on w ścisłym związku zarówno ekonomicznym, jak i przyczynowym ze szkodą, a zatem T.U. powinno w pełni refundować jego koszt poprzez wypłatę stosownego odszkodowania.