Zakres windykacji

Kancelaria EXPERT specjalizuje się w windykacji długów od nierzetelnych dłużników.

Prowadzimy windykacje w sprawach trudnych.

Nasze działania windykacyjne prowadzimy we wszystkich regionach kraju i na wszystkich etapach wyznaczanych specyfiką przekazanej nam sprawy.

Prowadzimy następujące windykacje.

WINDYKACJE SĄDOWE:

profesjonalna obsługa potępowania sądowego o zapłatę należności w trybie nakazowym lub upominawczym oraz w trybie pełnym o ile wymagają tego okoliczności sprawy;

WINDYKACJE POLUBOWNE / POZASĄDOWE:

windykacja pozasądowa jest prowadzona przez kilkadziesiąt dni. W przypadku bezskutecznej windykacji w trybie polubownym, sprawa może zostać skierowana do trybu sądowego i egzekucyjnego;

WINDYKACJE KOMORNICZE:

po uzyskaniu nakazu zaplaty lub wyroku wspomomagamy działania i windykacje komornicze pomagając w ustaleniu majątku dlużnika;

WINDYKACJE ROSZCZEŃ PRZEDAWNIONYCH

Przedawnienie roszczeń nie przekreśla możliwości windykacji i domagania się od dłużnika spełnienia przedawnionego roszczenia. Przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, choć zgodnie z prawem cywilnym nie można dokonać przymusowej egzekucji takiego roszczenia poprzez komornicze postępowanie egzekucyjne.

Wierzyciel może dochodzić roszczenia przedawnionego przed Sądem. Sąd z urzędu nie powoła się na fakt przedawnienia roszczenia.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od dnia kiedy minął termin jego zapłaty a nie od daty zaciągnięcia zobowiązania przez dłużnika. Roszczenie przedawnione nie przestaje jednak istnieć, co stwarza możliwości jego dochodzenia na drodze pozasądowej.

Szczególnie przydatnymi okolicznościami są te, które wskazują na to, że roszczenie powstało w wyniku popełnienia przestępstwa oszustwa przez dłużnika lub przestępstwa przywłaszczenia.

Przedawnione roszczenia można umieszczać na listach dłużników i na giełdzie wierzytelności. Zawsze istnieje możliwość sprzedaży takiego przedawnionego zobowiązania.

Pisemne uznanie przez dłużnika roszczenia, które jest przedawnione powoduje, że znów staje się ono wymagalne i przedawnienie biegnie od daty pisemnego uznania roszczenia. W przypadku dokonania przez dłużnika chociażby symbolicznej wpłaty, roszczenie także staje się od nowa wymagalne.

Terminy przedawnienia roszczeń w sprawach o windykacje

Roczny okres przedawnienia – roszczenia z faktur za usługi transportowe. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie prawa przewozowego lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji. Przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.

Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty. Bieg przedawnienia zawiesza się, (ale nie przerywa) na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Dwuletni okres przedawnienia – roszczenia wynikające z faktur w zakresie sprzedaży związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę sprzedającego, roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki;

Trzyletni okres przedawnienia – roszczenia okresowe, np. z tytułu umowy najmu, świadczenia usług abonenckich (telefonia komórkowa, monitoring płatna telewizja, itp.), gdzie, w trakcie trwania umowy dłużnik obowiązany był do okresowego uiszczania opłat określonych w umowie, pożyczki udzielane przez osoby fizyczne czy prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

Dziesięcioletni okres przedawnienia – z tytułu pozostałych pożyczek (za wyjątkiem pożyczek udzielonych w ramach prowadzonej dzialalności gospodarczej), bankowe tytuły egzekucyjne z klauzulą wykonalności,

Nie zwlekaj ze zleceniem sprawy aż DŁUŻNIK ucieknie z majątkiem.

Czas to pieniądz !

Więcej informacji na stronie:   www.windykacje.pro