Renty powypadkowe - uzupełniające - na zwiększone potrzeby - alimentacyjne

Dla osób poszkodowanych w wypadkach (poszkodowani w wypadku oraz rodziny zmarłych w wypadku) lub na skutek błędu lekarza możemy uzyskać od zobowiązanego do naprawienia szkody RENTĘ.

 

Czy te informacje były Ci przydatne?

- RENTA NA ZWIĘKSZONE POTRZEBY

Obrażenia ciała, trwały rozstrój zdrowia, których doznała osoba poszkodowana w wypadku powodują zwiększone potrzeby. Są to potrzeby związane z utrzymaniem jej stanu zdrowia oraz opieką nad poszkodowanym, do pokrycia których zobowiązany jest sprawca szkody (T.U. Sprawcy). Dla wykazania uprawnienia do tego typu renty wystarczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (opinii) wskazującego zakres zwiększonych potrzeb i prawdopodobny czas w jakich będą one występowały. Renta ta może mieć charakter czasowy lub stały.

 

- RENTA UZUPEŁNIAJĄCA

Na skutek następstw powypadkowych poszkodowany może utracić zdolność do pracy zarobkowej (okresowo lub na stałe). W przypadku utraty czasowej, wystąp o pokrycie powstałej straty. Natomiast w przypadku utraty stałej z roszczeniem rentowym. Przy rozpatrywaniu roszczenia należy ustalić, w jakim zakresie osoba poszkodowana rzeczywiście utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Oceny dokonuje się po zakończeniu leczenia. Ustalenie wysokości renty jest stosunkowo proste, gdyż polega na matematycznym zróżnicowaniu dochodów osiąganych przed wypadkiem z dochodami powypadkowymi.

 

- RENTA ALIMENTACYJNA

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

SONDA

Czy informacje na naszej stronie były Państwu przydatne?
 

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 726570